ตัวชี้วัดย่อย : ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเล ณ จุดตรวจวัด สถานีเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ (SOE65)